Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli /publicznych innych form
wychowania przedszkolnego/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – adresowana
jest do mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik.
 Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach
od 14.03.2019 r. – 29.03.2019 r. przy wsparciu systemu elektronicznego
z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby
punków przez kandydatów po II etapie rekrutacji, możliwy jest wybór kandydata za pomocą
elektronicznego sytemu wspierającego proces rekrutacji.
 Do publicznych przedszkoli przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie,
a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce,
po zakończeniu głównego postępowania rekrutacyjnego, również dzieci młodsze, minimum
2,5-letnie.
 Dzieci 6-letnie, które uczęszczają do przedszkola (obecne 5-latki), składają deklarację
kontynuacji w tym przedszkolu do którego obecnie uczęszczają lub za zgodą
rodziców/opiekunów prawnych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
(do tzw. „zerówki”) w szkole podstawowej (obwodowej) składając Wniosek zgłoszenia dziecka
do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 Rodzice dzieci korzystających w roku szkolnym 2018/2019 z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach niepublicznych, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofertowego pod
nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr
XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Kórnik” – którym upływa okres, w jakim dzieci mogą korzystać z wychowania
przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, o którym mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1,
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z art. 31 ust. 12 ustawy Prawo
oświatowe, mogą złożyć na kolejny rok szkolny (2019/2020) wniosek do
burmistrza o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie
7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
tj. od 26.02.2019 r. do dnia 06.03.2019 r.
W tym przypadku burmistrz, jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym
ich dzieci mogą kontynuować wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
 Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe – „jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma
obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na
obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole
podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub
niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale
przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub
dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
burmistrza. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed
rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole,
oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania
przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o
którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną
inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko”.
 Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci
5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną
I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego
się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców
dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki.
 Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu
nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 Godziny pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dostosowane są do potrzeb środowiska
lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy
zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
 Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki
w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet,
a pozycja nr 3 najniższy).
 W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla
celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
Struktura organizacyjna placówek na rok 2019/2020 przewiduje zapisy:
 dzieci urodzonych w latach 2011 – 2016 – do przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego (punktu przedszkolnego), oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
I. ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1) W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Kryteria podstawowe (ustawowe)
I etap postępowania rekrutacyjnego

 1. wielodzietność rodziny kandydata 100 pkt
 2. niepełnosprawność kandydata 100 pkt
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100 pkt
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100 pkt
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100 pkt
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 pkt
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 100 pkt
  Kryteria dodatkowe (ustalone przez jst.)
  II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne
 8. rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą lub studiują
  w systemie dziennym
  25 pkt
 9. rodzice rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w
  urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta i Gminy Kórnik
  20 pkt
 10. dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do
  przedszkola wskazanego we wniosku jako pierwsze na liście wybranych
  przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola
  15 pkt
 11. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest
  rekrutacja, uczęszcza już do tego samego, wybranego przez rodziców
  przedszkola, lub uczęszcza do oddziału przedszkolnego („0”) w obwodowej
  szkole podstawowej, znajdującego się najbliżej danego przedszkola (dotyczy
  przedszkola pierwszej preferencji)
  10 pkt
 12. dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki
  opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście i Gminie Kórnik
  7 pkt
 13. dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
  asystenta rodziny
  3 pkt
  Spełnienie przez kandydatów kryteriów, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną
  przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
  II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej
  placówce:
  Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
  Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
  W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te
  dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z
  podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie od 26.02.2019 r. godz. 8:00
  do dnia 06.03.2019 godz. 15.00.
  III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do publicznego
  przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole
  podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole:
  1) Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego jest
  złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka
  do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”.
  2) Podstawą zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  (do tzw. „zerówki”) jest złożenie w „szkole obwodowej” wypełnionego „Wniosku zgłoszenia
  dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”.
  „Wniosek” należy:
 14. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców
  http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

Dodaj komentarz