Kolejna edycja konkursu “Przyłapani na czytaniu”

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu “Przyłapani na czytaniu”.

Regulamin VIII edycji konkursu fotograficznego “Przyłapani na czytaniu” zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Organizatorzy:

Magdalena Murdza nauczyciel bibliotekarz

Cele konkursu:

1. Rozbudowanie zainteresowań artystycznych w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

2. Promocja i popularyzacja czytelnictwa

3. Promocja i popularyzacja działań kulturalno-artystycznych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Termin konkursu:

Prace należy złożyć do 22 października 2020 roku

Warunki konkursu:

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.

2. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematyką książki i czytelnictwa.

3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca: jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.

4. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator w związku roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

5. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa. Nadsyłając prace na konkurs, autorzy wyrażają zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego “Przyłapani na czytaniu” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

6. Każdy uczeń może złożyć do trzech prac konkursowych.

7. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biblioteka.szkolna.robakowo@gmail.com lub na szkolnego FB lub przekazać nauczycielowi bibliotekarzowi w takiej formie (np. w podpisanej kopercie : imię, nazwisko, klasa), żeby organizator nie miał problemu z określeniem autora prac. Fotografie można składać w postaci odbitek formatu co najmniej 10×15 cm.

8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

9. Prace konkursowe oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-III , klasy IV-VII szkoły podstawowej

10. Prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym fb.

W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Elżbieta Drótkowska-Klessa, p.Marzena Malicka p. Magdalena Murdza

Wyniki konkursu: listopad 2021

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu