Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka – zgodnie z
art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127
z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl
 2. pod numerem telefonu: +48 882 155 218
 3. pisemnie na adres: ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań,
  z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
  III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu
  zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym lub w celu
  uzasadnionego interesu Administratora jako pracodawcy.
 5. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest:
  1) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie
  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
  (pracodawcę).
  IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
 6. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w
  szczególności organów ścigania, organów kontrolnych;
 7. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w
  świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, ochronę osób i
  mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów
  informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
  V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 8. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie
  niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do 3
  miesięcy od nagrania.
 9. Termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
  prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
  VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3) usunięcia swoich danych osobowych,
  4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5) przenoszenia swoich danych osobowych,
  a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
  danych.
  Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw
  zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i
  często – sposobów ich gromadzenia.
  VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka narusza
  przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
  Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
  Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie
  będą profilowane.

Dodaj komentarz