DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sprobakowo.pl

Szkoła dla strony: sprobakowo.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystała z dostępnego narzędzia do oceny strony: TEST – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa sprobakowo.pl spełnia wymagania w 99.91 %.

Stronę opublikowano dnia: 2020-06-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Zimna sekretariat@sprobakowo.kornik.pl. Numer kontaktowy: 61 817 11 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie prowadzi wejście główne, znajdujące się od ulicy Szkolnej 3, wiodą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest kolejne wejście od strony podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach, wyposażone w pochylnię dla wózków inwalidzkich.

W budynku na każdym poziomie (parter i II piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, jednak w obrębie parteru może poruszać się osoba na wózku inwalidzkim, mimo różnicy poziomów, które są zniwelowane pochylnią.

Szkoła korzysta z publicznych miejsc parkingowych dostępnych wokół budynku szkoły. Znajdują się tam oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Brak tłumacza języka migowego.

Ostatnia aktualizacja strony nastąpiła dnia : 2021-03-17

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu